FAQs Complain Problems

समाचार

लोकेश्वर महादेव मन्दिर

Read More

पूर्वखोला गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभामा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष

Read More

गाउँपालिका उपाध्यक्ष रिंगनेरह स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै

Read More

हात्तिलेक

Read More

चुलीडाँडा पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वखोला-२ जल्पा

Read More

पूर्वखोला गाउँपालिका पाल्पाको पन्ध्रौ अधिबेशन बैठक

Read More

पूर्वखोला गाउँपालिकाको मिति २०७८/०१/१६ गते प्रकाशित सूचनाको लागि

कोभिड-१९ को प्रकोपको कारण पूर्वखोला गाउँपालिकाको मिति २०७८/०१/१६ गते प्रकाशित सूचनाको लागि https://purbakholamun.gov.np/.../%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A5... यस लिंकमा क्लिक गरी आवेदन फारम डाउनलोड़ गरी फारम भरेर यस गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व खाता, पूर्वखोला खाता न.

Pages

पदाधिकारी

नुन बहादुर थापा
अध्यक्ष
Email:
nunbahadurthapa123@gmail.com
फोन:
9857065544 / 9857069044
भागिरथी शर्मा भट्टराई
उपाध्यक्ष
Email:
bhagirathib314@gmail.com
फोन:
9847224314 /9857069045
मेहर सिंह थापा
प्रवक्ता
Email:
thapamehr@gmail.com
फोन:
9857060170

कर्मचारी

सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
sunpalpa@gmail.com
Phone:
9857068575
मोहन ढकाल
सूचना अधिकारी
Email:
dhakalmohan29@gmail.com
Phone:
9857060629/9857068783

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन वा सर्जमिन गरेको हकमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा निजको काम गर्न तोकिएको वडा सदस्य
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वक निवेदन |

२. सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि |

३. नाम, थर आदि फरक परेको सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि |

४. बसाईसराई गरी आएको भए बसाईसराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि |

५. पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति |

६. आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का |

सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन वा सर्जमिन गरेको हकमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा निजको काम गर्न तोकिएको वडा सदस्य
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. अनुसूची बमोजिम निवेदन फाराम |

२. हराएको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि |

३. ना.प्र.प. झुत्रो वा अक्षर, फोटो नबुझ्ने भएमा सक्कल प्रति |

४. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो |

५. नागरिकता अन्यत्र जिल्लाको भएमा बसाईसराई दर्ता र विवाहितको  लागि विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि |

६. आवश्यकताअनुसार नजिकको प्रहरी कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्का |  

सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन वा सर्जमिन गरेको हकमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा निजको काम गर्न तोकिएको वडा सदस्य
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१.जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति |

२.जन्म मिति खुलेको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि |

३. हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति |

४. निवेदकको पिता /माता /विवाहित महिलाको लागि पतिको ना.प्र.प. को सक्कल र प्रतिलिपि १/१ प्रति वा सनाखत गर्ने घर परिवारको अन्य व्यक्ति भएमा निजको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि |

५.विवाहित महिलाको हकमा , निजको बाबु वा माइती तर्फको एकाघरका व्यक्तिको ना.प्र.प. प्रतिलिपि १ प्रति , जन्म दर्ता प्रमाण पत्र , विवाह दर्ताको प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि १ /१ प्रति |

६. अन्य गा.पा. तथा न.पा. बाट बसाई सरि आएको व्यक्तिको हकमा बसाइसराइ दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति र बसोबासको प्रमिणित हुने कागजातहरु |

७. निवेदकको पिता/पति मृत्यु भएको अवस्थामा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र नाता प्रमाणितको सक्कल र प्रतिलिपि १/१ प्रति |

८.कार्यालय आवश्यकता अनुसार स्थलगत किटानी सर्जमिन मुचुल्का |

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा निजको काम गर्न तोकिएको वडा सदस्य
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. नागरिकता सक्कल / प्रतिलिपि |

२. २ प्रति फोटो |

३. बुबा आमाको नागरिकता |

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क र सो भन्दा पछि दर्ता गर्दा रु.५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. जन्म दर्ता अनुसूची फाराम |

२.  ना.प्र. प. को सक्कल र प्रतिलिपि |

३. नवजात शिशुको बाबु र आमाको ना.प्र.पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि |

४. नवजात शिशुको बाबु र आमाको विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि |

५.गा.पा. बाहिरबाट आएको व्यक्तिको हकमा बसाईसराई दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि |

६. अस्पतालमा जन्म भएको भएमा सो को प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि |

Pages

जानकारी

Pages

Pages