FAQs Complain Problems

समाचार

लोकेश्वर महादेव मन्दिर

Read More

पूर्वखोला गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभामा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष

Read More

गाउँपालिका उपाध्यक्ष रिंगनेरह स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै

Read More

हात्तिलेक

Read More

पूर्वखोला गाउँपालिकाको सभा हल

Read More

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि

Read More

पदाधिकारी

नुन बहादुर थापा
अध्यक्ष
Email:
nunbahadurthapa123@gmail.com
फोन:
9857065544 / 9857069044
भागिरथी शर्मा भट्टराई
उपाध्यक्ष
Email:
bhagirathib314@gmail.com
फोन:
9847224314 /9857069045
मेहर सिंह थापा
प्रवक्ता
Email:
thapamehr@gmail.com
फोन:
9857060170

कर्मचारी

मान बहादुर सारु
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
manab.saru@gmail.com
Phone:
9867928922
मोहन ढकाल
सूचना अधिकारी
Email:
dhakalmohan29@gmail.com
Phone:
9857060629/9857068783

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- कार्यपालिकाको निर्णय
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष / प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाँउपालिका
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

कार्यक्रम संचालन

 • उपभोता समिति गठन निर्णयको प्रतिलिपि 
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस 
 • लागत इष्टिमेट, नक्सा, डिजाइन 
 • उपभोक्ता समितिबाट सम्झौता र पेश्की माग, निर्णय प्रतिलिपि र पत्र 
 • उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी सबैको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • कार्यक्रमको हकमा संस्था / समितिको प्रस्ताव पत्र 

 

मुल्यांकनको लागि

 • प्रविधिक मुल्यांकन प्रतिवेदन 
 • वडाको काम सम्पन्न भएको सिफारिस 
 • अनुगमन समितिको प्रतिवेदन 
 • उ.स. को खर्च सार्वजनिक सहितको निर्णय 
 • योजना फरफारक निवेदन 

 

अन्तिम भुक्तानी 

 • प्राविधिकको अन्तिम मुल्यांकन र प्रतिवेदन 
 • उ.स. बाट काम सम्पन्न भएको निर्णय 
 • प्रमाणित बिल भरपाई र कागजातहरु 
 • योजना पूर्व र पछिको तस्विर 
 • सार्वजनिक परिक्षण (Public Audit ) को विवरण र निर्णय प्रतिलिपि 
 • अनुगमन समितिको प्रतिवेदन 
 • योजना फरफारक निर्णय र निवेदन 

 

 

सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- न्यायिक समितिको निर्णय अनुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- न्यायिक समिति
सेवा दिने कार्यालयः- गाँउपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धित गुनासोकर्ताको व्यहोरा सहितको निवेदन |
 • आवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य आवश्यक आगजातपत्र 
सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / कृषि /पशु विकास शाखा / आर्थिक विकास शाखा / आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाँउपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

दर्ता 

 • कृषक / पशु समुहको निवेदन 
 • कृषक / पशु समुहको विधान -३ प्रति 
 • कृषक / पशु समुहको विवरण फारम -३ प्रति 
 • हितकोष रकम फारम -३ प्रति 
 • समुहको सदस्यहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 

नवीकरण 

 • समुहको वार्षिक कार्य योजना 
 • लेखा परीक्षक प्रतिवेदन 
सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- नियमानुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाँउपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सहकारी संस्था दर्ताको लागि निवेदन |
 • सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम |
 • सहकारी संस्था संचालकको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन |
 • सदस्यले लीन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र रकमको विवरण | 
सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- श्रोत ब्यक्ति , वि.नि. को प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यपालिकाको निर्णय भएपछि
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष / प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / शिक्षा शाखा / शिक्षा अधिकृत /विद्यालय निरीक्षक
सेवा दिने कार्यालयः- गाँउपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन र गाँउ शिक्षा कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 • गाँउ शिक्षा कार्यविधिको अनुसूची -१  बमोजिमको निवेदन |
 • शैक्षिक गुठीको विधान वा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली प्रतिलिपि |
 • जग्गा वा भवन भाडामा लिंदा कम्तिमा ५ वर्षको लागि घर वा जग्गा कबुलियतनामाको प्रतिलिपि |
 • प्रस्तावना विद्यालयको शैक्षिक नक्सा |
 • सबैभन्दा नजिकको कम्तिमा २ वटा विद्यालयको सहमति|
 • वि.व्य.स. को निर्णय |
 • गाँउ शिक्षा कार्यविधि अनुसारका आवश्यक कागजातहरु | 
सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष / प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाँउपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

दर्ताको लागि _ संस्था दर्ताको लागि

क) निवेदन 

ख) संस्थाको विधान 

ग) वडाको सिफारिस 

घ) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 

नविकरणको लागि 

 • वार्षिक प्रगति विवरण 
 • लेखा परिक्षण प्रतिवेदन 
 • कर चुक्ताको प्रमाण पत्र 
सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष / प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाँउपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सिफारिस माग गरेको निवेदन |

२. सिफारिसलाई  पुष्ट्याई गर्ने कागजात |

३. अवेदाकको परिचय वा सो खुल्ने कागजात वा संस्थाको निर्णय |

सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सूचना अधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाँउपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. माग गरेको व्यहोरा सहितको निवेदन |

२. तोकिएको शुल्क दस्तुर बुझाइएको रसिद भरपाई

सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / योजना/ प्रशासन शाखा /आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाँउपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निर्देशिका बमोजिम दरखास्त |

२. नागरिकता / जग्गाधनी / उधोग दर्ता प्रमाण पत्र |

३. दर्ताको लागि मेकानिकल इन्जिनियरको सिफारिस |

४. करचुक्ता सम्बन्धि प्रमाण कागजातहरु |  

सेवा प्रकारः- सेवा /सिफारिस
सेवा समयः- कार्यपालिकाको निर्णय
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष / प्रमुख प्रशासकीय
सेवा दिने कार्यालयः- गाँउपालिका
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

१.माग गरेको व्यहोरा सहितको निवेदन |

२. औचित्य पुष्टि हुने आधार प्रमाणहरु |

३.  प्राकृतिक प्रकोप सहायताको लागि वडाको सिफारिस र 

४. प्रहरी मुचुल्का |

Pages

जानकारी

Pages

Pages