FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पूर्वखोला गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को निति तथा कार्यक्रम ७८-७९ 08/01/2021 - 12:48 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को निति तथा कार्यक्रम
पूर्वखोला गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/21/2021 - 13:31 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
पूर्वखोला गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन ) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/21/2021 - 13:28 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन ) कार्यविधि, २०७७
पूर्वखोला गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/21/2021 - 13:25 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७७
पूर्वखोला गाउँपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 03/21/2021 - 13:22 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७
पूर्वखोला गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६ ७७/७८ 03/21/2021 - 13:21 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६
पूर्वखोला गाउँपालिकाको विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/21/2021 - 13:18 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७७
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/21/2021 - 13:15 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७
पूर्वखोला गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ ७७/७८ 03/21/2021 - 13:06 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६
पूर्वखोला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पाल्पाको आ.व. २०७७/०७८ को आर्थिक कार्यविधि ऐन ७७/७८ 08/30/2020 - 13:27 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पाल्पाको आ.व. २०७७/०७८ को आर्थिक कार्यविधि ऐन

Pages