FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पूर्वखोला गाउँपालिका खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) प्लान ७९-८० 07/10/2023 - 13:03 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) प्लान
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण २०७८-०७९ ७९-८० 07/05/2023 - 11:46 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण २०७८-०७९
पूर्वखोला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको राजश्व सुधार कार्ययोजना (२०८०/८१/-२०८२/८३) ७९-८० 06/22/2023 - 13:03 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको राजश्व सुधार कार्ययोजना (२०८०/८१/-२०८२/८३)
पूर्वखोला गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना (२०८०/०८१-२०८२/८३) ७९-८० 06/22/2023 - 10:43 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना (२०८०/०८१-२०८२/८३)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९/८० को चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 04/26/2023 - 13:07 PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९/८० को चैत्र मसान्त सम्मको
पूर्वखोला गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको २०७९/८० कार्यसम्पादन करार सम्झौता ७९-८० 04/21/2023 - 12:21 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको २०७९/८० कार्यसम्पादन करार सम्झौता
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९/८० को पौष मसान्त सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 01/23/2023 - 16:34 PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९/८० को पौष मसान्त सम्मको प्रग
पूर्वखोला गाँउपालिका पाल्पाको लैंङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परिक्षणको प्रतिवेदन २०७८ ७९-८० 01/11/2023 - 13:51 PDF icon पूर्वखोला गाँउपालिका पाल्पाको लैंङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परिक्षणको प्रतिवेदन २०७८
अ.व. २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरण ७९-८० 11/03/2022 - 10:30 PDF icon अ.व. २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरण
आ.व. २०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण ७८-७९ 12/01/2021 - 12:19 PDF icon आ.व. २०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

Pages