FAQs Complain Problems

समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१. नागरिकता सक्कल / प्रतिलिपि |

२. २ प्रति फोटो |

३. बुबा आमाको नागरिकता |

१. व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वक निवेदन |

२.सम्बन्धित व्यक्तिहरुको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि १/१ प्रति |

३. नाता प्रमाण खुल्ने कागजातको सक्कल र प्रतिलिपि |

४. गाउँपालिका बाहिरको ना.प्र. भएमा बसाईसराई दर्ता प्रमाण पत्र |

५. नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको सक्कल र प्रतिलिपि |

  

१. कार्यालयले उपलब्ध गराउने निवेदन फाराम |

२. निवेदकको ना.प्र.पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि |

३. जग्गा धनि दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि |

४. सम्बन्धित जग्गाको स्पस्ट नापी नक्सा/ ट्रेस |

५. चालु आ.व. को सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि |

६. आवश्यक परेमा सर्जमिन मुचुल्का (सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने )

१. पति पत्नी दुबैले संयुक्त रुपमा सहिछाप गरेको विवाह दर्ता अनुसूची फाराम |

२. पति पत्नी स्वयं अनिवार्य रुपमा उपस्थिति हुनु पर्ने |

३. पतिको नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने |

४. पत्नी विवाह हुनु अगावै नागरिकता बनाएको भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने |

५. पत्नीको नागरिकता प्रमाणपत्र नबनाएको भए जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल |

६. पत्नीको पिता वा माइती तर्फको एकाघरको नागरिकता प्रतिलिपि |

१. जन्म दर्ता अनुसूची फाराम |

२.  ना.प्र. प. को सक्कल र प्रतिलिपि |

३. नवजात शिशुको बाबु र आमाको ना.प्र.पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि |

४. नवजात शिशुको बाबु र आमाको विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि |

५.गा.पा. बाहिरबाट आएको व्यक्तिको हकमा बसाईसराई दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि |

६. अस्पतालमा जन्म भएको भएमा सो को प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि |

१.जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति |

२.जन्म मिति खुलेको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि |

३. हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति |

४. निवेदकको पिता /माता /विवाहित महिलाको लागि पतिको ना.प्र.प. को सक्कल र प्रतिलिपि १/१ प्रति वा सनाखत गर्ने घर परिवारको अन्य व्यक्ति भएमा निजको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि |

५.विवाहित महिलाको हकमा , निजको बाबु वा माइती तर्फको एकाघरका व्यक्तिको ना.प्र.प. प्रतिलिपि १ प्रति , जन्म दर्ता प्रमाण पत्र , विवाह दर्ताको प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि १ /१ प्रति |

६. अन्य गा.पा. तथा न.पा. बाट बसाई सरि आएको व्यक्तिको हकमा बसाइसराइ दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति र बसोबासको प्रमिणित हुने कागजातहरु |

७. निवेदकको पिता/पति मृत्यु भएको अवस्थामा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र नाता प्रमाणितको सक्कल र प्रतिलिपि १/१ प्रति |

८.कार्यालय आवश्यकता अनुसार स्थलगत किटानी सर्जमिन मुचुल्का |